บทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา อ่าน

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา อ่าน

● อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่าน

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา อ่าน

● อนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม อ่าน

ปัญหาปัจจัยพื้นฐานโทรคมนาคม…ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย อ่าน

เหตุผลหลักที่ควรให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ 3จี  อ่าน

ผลกระทบ/ความเสียหาย ต่อภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม/ภาคประชาชน หากไม่มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่าน

กฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย อ่าน

ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แนบไฟล์1 แนบไฟล์2

ตัวอย่าง ข้อสงสัย ปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อพิจารณาของกระทรวงเทคโนดลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่าน 

โครงการศูนย์ความรู้ชุมชนโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา อ่าน

ใบอนุญาต 3G เพื่อไทยเข้มแข็ง ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

คลังความรู้แห่งชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไทยเข้มแข็งจริงหรือ? หากไม่พัฒนา ICT

ICT เพื่อไทยเข็มแข็ง

ICT สร้างการเรียนรู้