กระทู้/การตอบกระทู้

กฏหมายการจัดตั้งองค์กรเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ถาม วันที่ 31 มีนาคม 2551   ตอบ วันที่ 2 พฤษภาคม 2551

ปัญหาผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ไทย ถาม วันที่ 22 สิงหาคม 2551

การบูรณาการศูนย์การเรียนรู้ของชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถาม วันที่ 28 ตุลาคม 2551

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถาม วันที่ 23 มกราคม 2552

การบังคับกฏหมายพระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กับการแพร่ภาพออกอากาศที่ไม่เหมาะสม ถาม วันที่ 26 มกราคม 2552

กฏหมายการจัดตั้งองค์กรเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกัดดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมล่าช้า ถาม วันที่ 26 มกราคม 2552

การบูรณาการศูนย์การเรียนรู้ของชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถาม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552   ตอบ 13 มีนาคม 2552

ความคืบหน้าของการดำเนินการคลังความรู้แห่งชาติด้วยระบบิเล็กทรอนิกส์(ICT) ถาม วันที่ 26 ตุลาคม 2552

การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกันเพื่อไทยเข้มแข็ง

การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการไม่มีการประมูล ๓G

 

ข้อเสนอแนะ/การตอบข้อเสนอแนะ

คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …

ข้อเสนอแนะการให้อนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่3จี

ข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

ขออนุเคราะห์ทราบความคืบหน้าการให้อนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G)

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

ขอรับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอโครงการรณรงค์การใช้ซอฟต์แวร์ไทย

ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา จาการรายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

การเดินทางไฟพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒฺสภา

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการเสวนาโต๊ะกลม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา จากการสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เพื่อไทยเข้มแข็ง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา

ผลการพิจารณาศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเรื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เพื่อไทยเข้มแข็ง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G

ความคืบหน้าการออกใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT 2000(3G) และ Broadband Wireless Access(WiMAX/LTE)

แนวทางในการรักษาความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี Social Network ของสังคมและเยาวชนไทย 

ข้อมูลเบื้องต้น Mobile Phone Tracking

ข้อเสนอแนะการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ขอความอนุเคราะห์ผลิตและเผยแพร่ภาพข่าวสารที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์

ข้อเสนอการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมส์คอมพิวเตอร์และเกมส์ออนไลน์

ข้อเสนอแนะการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ข้อเสนอแนะการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชน

 

ข้อหารือ/การตอบข้อหารือ

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ วันที่ 28 กันยายน 2552

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ วันที่ 13 ตุลาคม 2552

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ วันที่ 21 ตุลาคม 2552

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ วันที่ 28 ตุลาคม 2552

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ วันที่ 30 ตุลาคม 2552

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ วันที่ 15 มีนาคม 2553

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ วันที่ 24 มีนาคม 2553

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ  วันที่ 11 พฤษภาคม 2553

ผลการดำเนินการตามข้อหารือ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

แจ้งผลการดำเนินงานตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา วันที่ 28 มิถุนายน 2553

การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิภา