การศึกษาดูงาน/สัมมนา

ประมวลภาพการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดชลบุรี

พบรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดเชียงราย

ศึกษาดูงานด้านพัฒนาสังคม ณ จังหวัดเชียงราย

ศึกษาดูงาน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สัมมนาเรื่อง “ทบทวนยุทธศาสตร์ e-Industry ในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์”

รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไทย ตอนที่ 1  ตอนที่ 2

เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “ไทยเข้มแข็งจริงหรือ? หากไม่พัฒนา ICT”

รายงานการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี่

การศึกษาดูงานเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ จังหวัดเลย

 รายงานการเดินทางศึกษาดูงานเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดเลย

การเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการ 3G กับกรรมการกิจโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายงานการเดินทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ จังหวัดสงขลาและประเทศมาเลเซีย

รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดสงขลาและประเทศมาเลเซีย

รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2553

รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ จังหวัดลำปางและเชียงใหม่

รายงานการเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการ 3G กับกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สรุปการประฃุมหารือของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา กับส่วนราชการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขกรณ๊ปัญหานักเรียนออกโรงเรียนกลางคัน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดยโสธร

รายงานการศึกษาดูงานและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดสระแก้ว

รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ โรงเรียนบ้านท่ากลอย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศษสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ณ จังหวัดเชียงราย

 

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน

“โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน”

กิจกรรมการมอบคอมพิวเตอร์

จังหวัดราชบุรี

 

                     โรงเรียนวัดจันทคาม                                                  โรงเรียนบางลี่

                    โรงเรียนสีดาราม                                                     โรงเรียนวัดยางงาม

จังหวัดเชียงราย

                โรงเรียนบ้านหนองเสา                                    โรงเรียนวัดเตรียมสามเณร วัดครึ่งใต้

จังหวัดสุพรรณบุรี

                                       

                                                              โรงเรียนวัดลำพันบอง

จังหวัดอุทัยธานี

                  โรงเรียนทุ่งหลวง                                          โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ วัดท่าซุง

                                     

                                                              โรงเรียนวัดสาลิกา

จังหวัดตรัง

                           โรงเรียนทุ่งกอ                                                         โรงเรียนหนองเรี้ยะ

จังหวัดพะเยา

                   โรงเรียนบ้านตุ่น                                                         โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน

                    โรงเรียนหลายทุ่ง                                                              โรงเรียนป่าแขม

จังหวัดน่าน

             โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”                                     โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

จังหวัดสระบุรี

                                     

                                                    ศูนย์การศึกษาเทศบาลตำบลวิหารแดง

จังหวัดระนอง

                     โรงเรียนอนุบาลระนอง                                                         โรงเรียนบ้านบางบอน

จังหวัดกาญจนบุรี

                       โรงเรียนหนองกลางพง                                                    โรงเรียนอนุบาลไทรโยค

                                     

                                                               ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดยะลา

                                   

                                                                     โรงเรียนโกตาบารู

จังหวัดเลย

                                   

                                                                    โรงเรียนบ้านโคก

จังหวัดอุตรดิตถ์

                    โรงเรียนทองแสนขัน                                                         โรงเรียนวัดพระฝาง

จังหวัดสกลนคร

                โรงเรียนบางบอน สหราษฏรบำรุง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      โรงเรียนวัดจงกลนี                โรงเรียนวัดสฎางค์
จังหวัดเชียงใหม่
clip_image00228clip_image00229

           โรงเรียนขุนเตรียมพระพุทธศาสนา                                                    โรงเรียนแก้วกลางดอย

จังหวัดยโสธร

clip_image00230clip_image00231

                 โรงเรียนโซงเหลาโป่                                                          โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

clip_image00233clip_image00232

               โรงเรียนชุมชนบ้านยอ                                                         โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

clip_image00234clip_image00235

               โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย                                                   โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร

จังหวัดสระแก้ว

                                           clip_image00236

                                                                 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

                                           clip_image00237

                                                      โรงเรียนท่ากลอย(ทรัพย์กมลประชาสรรค์)

จังหวัดเพชรบุรี

                                         clip_image00238

                                                          โรงเรียนบ้านเขาย้อย

จังหวัดเชียงราย

clip_image00239clip_image00240

                       โรงเรียนสันต้นเปา                                                               โรงเรียนห้วยกว๊าน

 

ภาพข่าว

1 สัปดาห์กับวุฒิสภา

เปิดเว็บไซต์ศูนย์ความรู้ประชาชน

บาย ไทยเฟริสท์ รุกเยี่ยมรัฐสภา ดึงหน่วยงานรัฐใช้ซอฟต์แวร์ไทยทั่วประเทศ

ส.ว.จี้รัฐปฎิรูปแผนพัฒนาไอซีทีลบภาพไดโนเสาร์

ฉลองวันเด็กแห่งชาติวุฒิสภา

ฉลองสรรค์สรรค์คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ “ใจประสานใจ มุ่งพัฒนาสังคมไทย ให้เท่าเทียมอย่างยั่งยืน”

กมธ.เตรียมไขปัญหาระบบสอบเข้ามหาลัย

เผยข้อมูลบริษัทมือถือขอแก้สัญญาเพียบ

ส.ว.แนะสอบทุกสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน

เตรียมฟ้อง ทปอ.กินหัวคิวสอบ GAT-PAT

ติดตามสถานการณ์แก้ไข กม.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ของวุฒิสภา

กมธ.สื่อสารฯแนะขึ้นค่าไลเซ่นส์ 3.9 จี เป็น 2 หมื่นล้าน

ส.ว.ถกเลื่อนญัตติเมษาเลือด

วุฒิฯ ผ่านร่างแก้ไข กสทช.เพิ่มจาก 11 เป็น 15 คน

ผ่านร่าง กสทช.เพิ่มบอร์ด 15 คน ไม่แตะปมความถี่

การสร้างคลังความรู้แห่งชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(1)

การสร้างคลังความรู้แห่งชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(2)