คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกการประชุม 1-2552               บันทึกการประชุม 2-2552

บันทึกการประชุม 3-2552               บันทึกการประชุม 4-2552

บันทึกการประชุม 5-2552               บันทึกการประชุม 6-2552

บันทึกการประชุม 7-2552               บันทึกการประชุม 8-2552

บันทึกการประชุม 9-2552               บันทึกการประชุม 10-2552

บันทึกการประชุม 11-2552             บันทึกการประชุม 12-2552

บันทึกการประชุม 13-2552             บันทึกการประชุม 14-2552

บันทึกการประชุม 15-2552             บันทึกการประชุม 16-2552

บันทึกการประชุม 17-2552             บันทึกการประชุม 18-2552

บันทึกการประชุม 19-2552             บันทึกการประชุม 20-2552

บันทึกการประชุม 21-2552             บันทึกการประชุม 22-2552

บันทึกการประชุม 23-2552             บันทึกการประชุม 24-2552

บันทึกการประชุม 25-2552             บันทึกการประชุม 26-2552

บันทึกการประชุม 27-2552             บันทึกการประชุม 28-2552

บันทึกการประชุม 29-2552             บันทึกการประชุม 30-2552

บันทึกการประชุม 31-2552             บันทึกการประชุม 32-2552

บันทึกการประชุม 33-2552             บันทึกการประชุม 34-2552

บันทึกการประชุม 35-2552             บันทึกการประชุม 36-2552

บันทึกการประชุม 37-2552             บันทึกการประชุม 38-2552

บันทึกการประชุม 39-2552             บันทึกการประชุม 40-2552

บันทึกการประชุม 41-2552             บันทึกการประชุม 42-2552

บันทึกการประชุม 43-2552             บันทึกการประชุม 44-2552

บันทึกการประชุม 45-2552             บันทึกการประชุม 46-2552

บันทึกการประชุม 47-2552             บันทึกการประชุม 48-2552

บันทึกการประชุม 49-2552             บันทึกการประชุม 50-2552

บันทึกการประชุม 51-2552             บันทึกการประชุม 52-2553

บันทึกการประชุม 53-2553             บันทึกการประชุม 54-2553

บันทึกการประชุม 55-2553             บันทึกการประชุม 56-2553

บันทึกการประชุม 57-2553             บันทึกการประชุม 58-2553

บันทึกการประชุม 59-2553             บันทึกการประชุม 60-2553

บันทึกการประชุม 61-2553             บันทึกการประชุม 62-2553

บันทึกการประชุม 63-2553             บันทึกการประชุม 64-2553

บันทึกการประชุม 65-2553             บันทึกการประชุม 66-2553

บันทึกการประชุม 67-2553             บันทึกการประชุม 68-2553

บันทึกการประชุม 69-2553             บันทึกการประชุม 70-2553

บันทึกการประชุม 71-2553             บันทึกการประชุม 72-2553

บันทึกการประชุม 73-2553

คณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคม

บันทึกการประชุม 1-2552                บันทึกการประชุม 2-2552

บันทึกการประชุม 3-2552                บันทึกการประชุม 4-2553

บันทึกการประชุม 5-2553                บันทึกการประชุม 6-2553

บันทึกการประชุม 7-2553                บันทึกการประชุม 8-2553

บันทึกการประชุม 9-2552                บันทึกการประชุม 10-2552

บันทึกการประชุม 11-2553              บันทึกการประชุม 12-2552

บันทึกการประชุม 13-2552              บันทึกการประชุม 14-2553

บันทึกการประชุม 15-2552              บันทึกการประชุม 16-2552

บันทึกการประชุม 17-2552              บันทึกการประชุม 18-2553

บันทึกการประชุม 19-2553              บันทึกการประชุม 20-2553

 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ….

บันทึกการประชุม 1-2551                บันทึกการประชุม 2-2551

บันทึกการประชุม 3-2551                บันทึกการประชุม 4-2551

บันทึกการประชุม 5-2551

 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและผู้ด้อยโอกาส

บันทึกการประชุม 1-2552        บันทึกการประชุม 2-2552  

บันทึกการประชุม 3-2552        บันทึกการประชุม 4-2552

บันทึกการประชุม 5-2552        บันทึกการประชุม 6-2552

บันทึกการประชุม 7-2552        บันทึกการประชุม 8-2552 

บันทึกการประชุม 9-2552        บันทึกการประชุม 10-2552

บันทึกการประชุม 11-2552      บันทึกการประชุม 12-2552 

บันทึกการประชุม 13-2552      บันทึกการประชุม 14-2552 

บันทึกการประชุม 15-2552      บันทึกการประชุม 16-2552

บันทึกการประชุม 17-2552      บันทึกการประชุม 18-2552

บันทึกการประชุม 19-2552      บันทึกการประชุม 20-2552   

บันทึกการประชุม 21-2552      บันทึกการประชุม 22-2552 

บันทึกการประชุม 23-2552      บันทึกการประชุม 24-2552

บันทึกการประชุม 25-2552      บันทึกการประชุม 26-2552    

บันทึกการประชุม 1-2553        บันทึกการประชุม 2-2553

บันทึกการประชุม 3-2553        บันทึกการประชุม 4-2553

บันทึกการประชุม 5-2553        บันทึกการประชุม 6-2553

บันทึกการประชุม 7-2553        บันทึกการประชุม 8-2553

บันทึกการประชุม 9-2553        บันทึกการประชุม 10-2553

บันทึกการประชุม 11-2553      บันทึกการประชุม 12-2553

บันทึกการประชุม 13-2553      บันทึกการประชุม 14-2553

บันทึกการประชุม 15-2553      บันทึกการประชุม 16-2553

บันทึกการประชุม 17 -2553     บันทึกการประชุม18-2553

บันทึกการประชุม 19-2553      บันทึกการประชุม 20-2553

บันทึกการประชุม 21-2553      บันทึกการประชุม 22-2553

บันทึกการประชุม 23-2553