ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อดีตสมาชิกวุฒิสภา, นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,วุฒิวิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร (วฟส. 78)

การดำรงตำแหน่งในอดีต สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) , กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT), นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, กรรมการพิจารณาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชน (กระทรวงวิทยาศาสตร์), ประธานกรรมการคณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ(กระทรวงแรงงาน), กรรมการว่าด้วยการค้าบริการด้านการขนส่งและสื่อสาร (กระทรวงคมนาคม), เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายกสมาคมเครือข่ายสารสนเทศ, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กทช. ,กรรมการทบทวนแผนแม่บทกิจกรรมโทรคมนาคม (กระทรวงคมนาคม) และ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร และกรรมการดำเนินงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาและดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ หลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, สวีเดน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, ฮ่องกง, สิงคโปร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521 ถึงปัจจุบัน

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ คือ “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-education) วารสาร กทช. 2549 เล่ม 2, “บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย ประวัติ ความเป็นมา และอนาคต” วารสาร กทช. 2550 เล่ม 2, หนังสือเทคโนโลยีกับชีวิตในโลกอนาคต และหนังสือภัยพิบัติใกล้ตัว

ได้รับเกียรติคุณเครื่องราชอิสริยาภรณ์-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์-มงกุฎไทย, เป็นบุคคลตัวอย่าง ด้านการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2540, ศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2542 และศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ประจำปี 2542