ขอเชิญประชาชนร่วมกันตั้งหัวข้อกระทู้

Comments (1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิสภ
คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังึคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 

คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม 

ปัญหาปัจจัยพื้นฐานโทรคมนาคม…ผลกระทบต่อเศรษกิจไทย

เหตุผลหลักที่ควรให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ใหม่ 3จี

ผลกระทบ/ความเสียหาย ต่อภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม/ภาคประชาชน หากไม่มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กฏหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับดการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม แนบไฟล์1, แนบไฟล์2

ตัวอย่างข้อสงสัย ปัญหาและข้อพิจารณาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครงการศูนย์ความรู้ชุมชนโดยคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ใบอนุญาต 3จี เพื่อไทยเข้มแข็ง ตอนที่ 1 ตอนที่2

คลังความรู้แห่งชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไทยเข้มแข็งจริงหรือ? หากไม่พัฒนา ICT

สัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. …”

สัมมนาเรื่อง “มิติใหม่ของการจัดการศึกษาสงเคราะห์ไทย”

 

Comments Off on ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเรื่องร้องเรียนถึง สว.อนันต์ วรธิติพงศ์

ขอเชิญประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนถึง สว อนันต์ วรธิติพงศ์  ได้ที่นี่ครับ

Leave a Comment